Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana

Pasūtītāja kontaktpersona – iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Lolita Peka, tālr.: 67804738, e-pasts: lolita.peka@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un kārtība

Ieinteresētie piegādātāji var iesniegt piedāvājumus līdz 2018. gada 11.maijam plkst. 11.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā: Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā, 411.kabinetā darba dienās no plkst. 9:30 līdz 16:00

Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Iepirkuma nolikums_pdf

Iepirkuma nolikuma pielikumi Nr.1-5_word

 

TNA2018/6
17.04.2018
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA.

Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018. gada 24. maijam plkst.11:00. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 24.maijā plkst.11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411.telpā.

Atklāta konkursa nolikums

TNA2018/7
17.04.2018
Konsultāciju pakalpojumi par IT infrastruktūras uzturēšanu

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, elektroniskā pasta adrese tna@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 21. aprīlī plkst. 11:00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

TNA2018/5
10.04.2018