Informācijas ekrānu iegāde un uzturēšana

Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, elektroniskā pasta adrese sandis.vulis@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 8. februārim, plkst. 12.00, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumi tiks atvērti VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs) 2018. gada 8. februārī, plkst. 12.00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Atklāta konkursa nolikums

TNA2017/18
18.01.2018
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Lomonosova ielā 10, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1. Projektēšanas darbu uzdevums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2 Energosertifikāts

TNA2018/1
17.01.2018
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 30. janvāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1. Projektēšanas darbu uzdevums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2. Ēkas energosertifikāts

TNA2018/2
17.01.2018
Teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā labiekārtošana

 Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir paredzēta 2018. gada 29. janvārī plkst. 11.00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Iepirkuma nolikums

Esošo koku inventarizācijas lieta

Apstādījumu inventarizācija.Cērtamo koku plāns

TNA2017/19
04.01.2018