Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

 Atsavināmā Objekta sastāvs

Pārdotas tiek 7/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035) - no zemes vienības 770 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 006 0035) un bibliotēkas 2124 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0035 001).

 Objekta nosacītā (sākuma) cena

1 350 000 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit tūkstoši euro).

 Objekta atsavināšanas metode

  Pārdošana.

Objekta atsavināšanas paņēmiens

 Mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018.gada 30.jūlija plkst.16:00.

Izsole notiks Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” biroja ēkā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 410.kabinetā, 2018.gada 1.augustā, plkst. 11:00.

Tālrunis uzziņām: 67804745, 67804737.

Izsoles noteikumi

18.06.2018