Neapdzīvojamo telpu Raunas ielā 14, Cēsīs, nomas tiesību rakstiska izsole

Rakstiska izsole par neapdzīvojamo telpu Raunas ielā 14, Cēsīs, nomu.

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu (personīgi vai pa pastu) ne vēlāk kā līdz 2017.gada 21.septembra plkst.10.00 Baldones ielā 1B, Rīgā, 4.stāvā. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums rakstiskai izsolei", norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru (bez PVN) mēnesī, vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Nosacītā (sākotnējā) nomas maksa par vienu neapdzīvojamās telpas kvadrātmetru 5,63 EUR bez PVN mēnesī un maksimālais nomas termiņš 3 gadi.

Pieteikums (iesniegums) izsolei

Līguma projekts

Telpu plāns

TNA2017/2-I
14.09.2017