Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" 2017.gada 15.jūnijā, plkst. 11.00, Baldones ielā 1B, Rīgā, 410.kabinetā, rīko valsts akciju sabiedrībai "Tiesu namu aģentūra" piederoša nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, mutisko izsoli ar augšup ejošu soli par sākuma cenu (nosacīto cenu) 1 450 000 EUR.

Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: 7/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035) - no zemes vienības 770 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 006 0035) un ēkas 2124 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0035 001) Šķūņu ielā 17, Rīgā.

Izsoles laiks – 2017.gada 15.jūnijs, plkst.11.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita reģistrācijas maksa 150 EUR Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra" (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS “SEB banka” konta nr. LV64UNLA0002021469371 un drošības nauda 10 % apmērā no Objekta nosacītās cenas, tas ir, 145 000 EUR, Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS “SEB banka” konta nr. LV64UNLA0002021469371.

Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var VAS „Tiesu namu aģentūra” Rīgā, Baldones ielā 1B, 404.kabinetā, darbdienās no plkst.11.00 līdz 15.00.
Tālrunis uzziņām un vizītes pieteikšanai 67804745.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2017.gada 12.jūnijs līdz plkst.16:00.   

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BALTIC ACQUISITIONS” (reģistrācijas numurs 50103590371) ir pirmpirkuma tiesības kā Objekta kopīpašniecei saskaņā ar Civillikuma 1073.pantu. 

Izsoles noteikumi

Izsoles noteikumu pielikumi

Izsoles rezultāts:

Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu 15.06.2017. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

09.05.2017
Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 47, Valmierā, zemes daļas nomas tiesību izsole

 

Rakstiskās izsoles rezultāti par reklāmas stenda izvietošanai nepieciešamā zemesgabala nomu

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums

Nomas tiesību pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Nomas maksa EUR mēnesī bez PVN

Zemesgabala nomas platība m 2

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA “SIGNBOX”

08.05.2017.

35,50

5,6

3 gadi

Reklāmas stenda izvietošana

TNA2017/1-I
02.05.2017
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra” 2016.gada 1.augustā, plkst.11:00, Baldones ielā 1B, Rīgā, 410.kabinetā, rīko valsts akciju sabiedrībai „Tiesu namu aģentūra” piederoša nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, mutisko izsoli ar augšup ejošu soli par sākuma (nosacīto) cenu 1 532 000 EUR.

Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: 7/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035) - no zemes vienības 770 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 006 0035) un ēkas 2124 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0035 001) Šķūņu ielā 17, Rīgā.
Izsoles laiks – 2016.gada 1.augusts, plkst.11.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita reģistrācijas maksa 150 EUR Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS „SEB banka” konts nr. LV64UNLA0002021469371 un drošības nauda 10 % apmērā no Objekta nosacītās cenas, tas ir, 153 200 EUR, Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS „SEB banka” konts nr. LV64UNLA0002021469371.
Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās saskaņā ar izsoles noteikumiem. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var VAS „Tiesu namu aģentūra” Rīgā, Baldones ielā 1B, 404.kabinetā, darbdienās no plkst.11.00 līdz 15.00.
Tālrunis uzziņām un vizītes pieteikšanai 67804745.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2016.gada 28.jūlijs līdz plkst.16:00.   
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „S 17” (vienotais reģistrācijas numurs LV40003779819) ir pirmpirkuma tiesības kā Objekta kopīpašniecei saskaņā ar Civillikuma 1073.pantu. 
www.tna.lv

Izoles noteikumi

Kadastrālās uzmērīšanas lieta

01.06.2016
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsoles rezultāti

Izsole beidzās bez rezultātiem, jo izsolei nepieteicās neviens dalībnieks.

04.04.2016